Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z PRODUKTU PRZEZ KLIENTA
 6. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
 7. REKLAMACJE
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mpdlakobiet.pl prowadzony jest przez Magdalenę Pardela prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fizjoterapia Magdalena Pardela wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków, NIP 5732886388, REGON 367954301, adres poczty elektronicznej: kontakt@arskrakow.pl

oraz numer telefonu: (+48)531 055 966.

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.Definicje:

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
 3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adresem e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz zakupione Produkty w Sklepie Internetowym.
 6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 7. PRODUKT – dostępne w Sklepie Internetowym treści cyfrowe (w szczególności materiały audiowizualne), możliwe do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Przez Produkt rozumie się również odpowiednio Usługę dostępną do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.mpdlakobiet.pl
 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Magdalena Pardela prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fizjoterapia Magdalena Pardela wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków, NIP 5732886388, REGON 367954301, adres poczty elektronicznej: kontakt@arskrakow.pl oraz numer telefonu:(+48)531 055 966.

 

 1. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży dostępu do Produktu na czas określony zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się również odpowiednio umowę o świadczenie Usługi.
 2. USŁUGA – odpłatna usługa (inna niż Usługa Elektroniczna), która wykonywana jest przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym.
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 5. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.

 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Wyślij” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Konto można również utworzyć w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Konto zostaje utworzone.
  1. Klient obowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany. Klient obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Klientowi zabrania się udzielania dostępu do Konta osobom trzecim, w tym poprzez najem lub użyczenie Konta.
  2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@arskrakow.pl
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wybraniu Produktu, (2) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). Jeżeli Klient nie posiada jeszcze Konta w Sklepie Internetowym, w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. W przypadku zamiaru otrzymania faktury za Umowę Sprzedaży, Klient powinien w Formularzu Zamówienia zaznaczyć odpowiedni checkbox i podać dane wskazane jako obowiązkowe do wystawienia faktury.
  1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@arskrakow.pl
 2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o dodatkowych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga posiadania Konta przez Klienta. Klient może utworzyć Konto zarówno przed, jak i w trakcie składania Zamówienia, korzystając z Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2 Regulaminu oraz (3) wystawienie faktury na życzenie Klienta. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

4.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Paynow

4.2.Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.WARUNKI KORZYSTANIA Z PRODUKTU PRZEZ KLIENTA

5.1.W ramach zawartej Umowy Sprzedaży Sprzedawca udostępnia Klientowi Produkt na czas określony zgodny z opisem Produktu oraz Zamówieniem Klienta.

5.2.Dostęp do Produktu możliwy jest wyłącznie z poziomu Konta w Sklepie Internetowym. Produkty, do których Klient otrzymał dostęp, możliwe są do odtworzenia w zakładce „Materiały” widocznej po zalogowaniu na Konto.

5.3.Klient nie ma możliwości pobierania Produktu do pamięci swojego urządzenia końcowego.

5.4.Produkt zostaje udostępniony Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu odnotowania płatności za Zamówienie na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Sprzedawcy.

5.5.Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

5.6.Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Produktu. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, poprzez jego wyświetlanie, stosowanie i odtwarzanie techniką cyfrową (w tym za pomocą Internetu) z poziomu Konta w Sklepie Internetowym, z ograniczeniem do czasu określonego w opisie Produktu i Zamówieniu Klienta. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone. Klient nie ma prawa kopiować udostępnionego Produktu za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klientowi zabrania się także modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Produkt, w tym ustalania kodu źródłowego Produktu oraz Konta.

5.7.Wszelkie treści, do których Klient uzyskuje dostęp w ramach zakupionego Produktu, mają na celu promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród Klientów. Sprzedawca zachowuje należytą staranność, aby treści te były przygotowane według najnowszej dostępnej wiedzy oraz aby były bezpieczne dla Klientów. Treści te mają jednak charakter uogólniony i mogą nie uwzględniać indywidualnych warunków fizycznych każdego Klienta. Klient powinien podchodzić rozważnie do prezentowanych mu treści oraz wziąć zawsze pod uwagę własną sprawność fizyczną oraz stan zdrowia, planując wykonywanie ćwiczeń zgodnie z udostępnianymi mu materiałami. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwego wpływu prezentowanych ćwiczeń na jego stan zdrowia, Klient powinien zgłosić się po poradę do specjalisty.

6.WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

6.1.Usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą świadczone są najwcześniej po dokonaniu zapłaty zgodnie z pkt. 4 Regulaminu, zgodnie z opisem i zakresem Usługi wskazanym Klientowi każdorazowo przed zakupem na stronach Sklepu Internetowego.

6.2.Dla prawidłowej realizacji Usługi konieczne mogą być również dodatkowe ustalenia między Klientem a Sprzedawcą poprzedzające rozpoczęcie wykonania Usługi przez Sprzedawcę. W takim wypadku Usługa świadczona jest na warunkach ustalonych szczegółowo przez Klienta i Sprzedawcę, w szczególności w terminie i miejscu uzgodnionym indywidualnie przez strony już po zawarciu Umowy Sprzedaży.

6.3.Usługi mogą być świadczone stacjonarnie bądź na odległość – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Usługi mogą być świadczone jednorazowo (w przypadku zakupu jednej Usługi) bądź okresowo (w przypadku zakupu pakietu Usług) zgodnie z ustalonym dla danej Usługi harmonogramem spotkań.

6.4.Sprzedawca jest odpowiedzialny za prawidłowość i rzetelność świadczonych Usług. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby Usługi wykonywane były zgodnie z obowiązującymi standardami.

6.5.Sprzedawca może posługiwać się przy wykonywaniu Usługi pomocnikami i podwykonawcami, za których działania i zaniechania odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

6.6.Jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia Usługi nastąpi rezygnacja przez Sprzedawcę z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, albo umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient jest uprawniony do otrzymania pełnego zwrotu zapłaconych kosztów.

6.7.W przypadku niewykonania Usługi w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy (np. spowodowanych wypadkami losowymi itd.), Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania Usługi w innym uzgodnionym z Klientem terminie. O przewidywanych zmianach Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany w Zamówieniu lub przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu. W przypadku nieprzyjęcia propozycji Sprzedawcy, Klient uprawniony jest do otrzymania zwrotu płatności za niezrealizowaną w terminie Usługę.

6.8.Powyższe postanowienia Regulaminu pozostają bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu.

7.REKLAMACJE

7.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca odpowiada przed Klientem za wady fizyczne lub prawne Produktu na zasadach rękojmi (art. 556-576 Kodeksu Cywilnego), a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi – na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. Kodeksu Cywilnego).

7.2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad oraz świadczyć Usługi z należytą starannością podyktowaną zawodowym charakterem prowadzonej działalności.

7.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 1. pisemnie na adres: ul. Księcia Józefa 54a 30-206 Kraków;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@arskrakow.pl

7.4.Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może: (1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy albo (2) żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady przez Sprzedawcę. Klient nie może skorzystać z obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie, chyba że Produkt był już wcześniej wymieniany lub wadę usunięto albo Sprzedawca nie sprostał tym obowiązkom.

7.5.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, a w przypadku Usługi – roszczenia dotyczącego proponowanej formy rekompensaty lub wykonania Usługi; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.6.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia jego wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.7.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

8.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.2.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8.3.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

8.4.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

9.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; oraz (2) o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

9.2.Z zastrzeżeniem pkt. 9.1 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 1. pisemnie na adres: ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@arskrakow.pl

9.3.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.6.W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.7.Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1.Niniejszy punkt 10. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10.2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3.Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.5.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

10.6.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.Zmiana Regulaminu:

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostaw; zmiany, dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

12.1. Definicje RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Serwis – serwis internetowy www.mpdlakobiet.pl należy do Fizjoterapia Magdalena Pardela przy ul. Księcia Józefa 54a, Kraków, NIP 5732886388. Użytkownik/ Kursant – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z oferowanych usług. Szkolenia/ Kursy/ Zajęcia – usługi oferowane przez Fizjoterapia Magdalena Pardela. Ty, Twój, Ci – Użytkownik/ Kursant

12.2. Administrator Twoich danych osobowych jest Magdalena Pardela, właścicielka firmy Fizjoterapia Magdalena Pardela z siedzibą przy ul. Księcia Józefa 54a, Kraków, NIP 5732886388. poczta: kontakt@arskrakow.pl

12.3. Kontakt z administratorem danych W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przysługujących Ci praw, skontaktuj się ze mną: • mailowo: kontakt@arskrakow.pl pisemnie: Fizjoterapia Magdalena Pardela, ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków, NIP 5732886388

12.4. Gromadzenie i przetwarzanie danych:

12.4.1. Właściciel Serwisu zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Kursów w sposób anonimowy, ograniczając przetwarzanie danych do niezbędnego minimum. Jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się, korzystanie z niektórych usług, itp.

12.4.2. Serwis gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

12.4.3. Informacje o Użytkowniku przesyłane są także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Użytkownikowi dokonanie płatności online za zakupione usługi. Są to informacje o statusie płatności za usługę.

12.5. Jakie dane osobowe przetwarzam? Fizjoterapia Magdalena Pardela przetwarza dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników/ Kursantów podane w formularzu zgłoszeniowym. Są to następujące dane: imię, nazwisko oraz e-mail, a w przypadku działalności gospodarczej także nr NIP, adres i nazwa firmy.

12.6. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzam dane osobowe? Dane osobowe Użytkownika/Kursanta uzyskane w związku z korzystaniem z Serwisu, wykorzystuję m.in do dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań, prowadzenia pomiarów i ulepszania treści i usług w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, tj.:

 • Sprzedaż i dostawa zamówionego towaru Zakres danych: dane osobowe niezbędne do wykonania umowy: imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej także numer NIP, firma pod którą działalność jest prowadzona, adres do korespondencji. Cel: wykonanie umowy. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania Zakres danych: W tym celu mogę przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z moich usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. Cel: rozpoznanie reklamacji, skargi wniosku czy zapytania. Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.
 • Dokonywanie rozliczeń Zakres danych: dane niezbędne do dokonania rozliczeń, w tym: imię, nazwisko, firma pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres, nr NIP. Cel: wykonywanie obowiązków rozliczeniowych Podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Zakres danych: dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. Cel: poprawienie i usprawnienie funkcjonowania Serwisu Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 • Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń Zakres danych: w tym celu mogę przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, takie jak: imię, nazwisko, adres, nr NIP, dane dotyczące korzystania z moich usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Cel: umożliwienie ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń. Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 • Statystyka własna Zakres danych: w tym celu przetwarzam Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, historię zamówień. Cel: opracowanie i analiza statystyki dotyczącej parametrów i wyników sprzedaży Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na analizie wyników sprzedaży, geograficznego rozmieszczenia, prognoz i rozwoju działalności gospodarczej. Zakres danych: w tym celu mogę przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z moich usług, będących przyczyną kontaktu, dane zawarte w dokumentach załączonych do zapytania. Kontakt może odbywać się za pomocą chatu czy poczty elektronicznej. Cel: odpowiedź na zapytanie Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tworzenie i podtrzymywanie relacji z obecnymi i przyszłymi klientami, a w zależności od treści korespondencji – podjęcie działań na Twoje żądanie, w tym jeszcze przed zawarciem ewentualnej umowy.
 • Marketing bezpośredni zakres danych: imię, nazwisko, adres mailowy. Cel: wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo, przyznawanie rabatów i innych korzyści. Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), działania nakierowane na pozyskanie nowych zamówień. 9.7. Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe? Właściciel Serwisu przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub animizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, informuję, że dane osobowe przetwarzam przez okres:
 • 1. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania zawartej umowy – w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • 2. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • 3. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Dodatkowo dane osobowe Użytkowników przechowuję przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

12.8. Komu udostępniam Twoje dane osobowe? Przekazuję Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. Dostawcy usług, z których korzystam przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazuję Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają moim poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Podmioty przetwarzające:
 • Korzystam lub planuję korzystać z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na moje polecenie. Świadczą oni dla mnie usługę hostingu, dostarczają systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.
 • Podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe czy konsultacyjne
 1. Inni administratorzy danych, przetwarzający je we własnym imieniu: (w przypadku korzystania ze sprzedaży ratalnej, umowy leasingu)
 • Podmiotom za pośrednictwem których realizowane są płatności;
 • Leasingodawcom (w przypadku korzystania z usług leasingu);
 • Urzędowi Skarbowemu, celem wykonania obowiązków publicznoprawnych;
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu realizacji doręczenia zamówionych towarów;
 • Podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi prawne, podatkowe w zakresie w jakim te podmioty są niezależnymi od nas administratorami danych.
 1. Organy państwowe: Udostępniam Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do mnie o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nie przekazuję Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do państw trzecich. Nie stosuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12.9. Twoje prawa W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci szereg praw, których realizację zobowiązana jestem zapewnić. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania pisemnie lub na adres mailowy: kontakt@arskrakow.pl Pamiętaj, masz prawo do:

 • Dostępu do Twoich danych Realizując to prawo masz w szczególności prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzam Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
 1. Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. Uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. Uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO
 • Żądania sprostowania Twoich danych Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać także samodzielnie w ustawieniach Profilu, jeśli jesteś Użytkownikiem Zalogowanym. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO
 • Żądania usunięcia danych Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będę traktować jako żądanie usunięcia Konta w Serwisie. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 1. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 2. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, mogę zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowuję dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z moich usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwiam Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będę też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

1. Gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczę ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,

2. Gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

3. Gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebrano lub wykorzystywano, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4. Gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuję, przetwarzając Twoje dane osobowe. Podstawa prawna: art. 18 RODO

 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzam Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem produktów i usług, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będę mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usunę Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO
 • przenoszenia danych Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które mi dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślę w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. Podstawa prawna: art. 20 RODO
 • wniesienia skargi do organu nadzoru Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawa prawna: art. 77 RODO W jakim czasie spełnię Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

12.10. W jaki sposób dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych? Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie ważne, dlatego dokładamy starań by spełnić odpowiednio wysokie standardy. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

12.11. W jaki sposób korzystam z plików cookies? Serwis www.mpdlakobiet.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do korzystania ze stron internetowych serwisu. Dane te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz najczęściej unikalną wartość. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies na urządzeniu końcowym. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Istotnym jest, iż pliki cookies mają charakter zanonimowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie brak jest możliwości identyfikacji tożsamości

12.12. Zmiany w polityce prywatności Podążając za rozwojem technologii oraz zmianach w przepisach prawa, dostosowuję do nich Politykę Prywatności, zmieniając lub uzupełniając zawarte w niej postanowienia stosownie do potrzeb. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformuję Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisie, a w przypadku istotnych zmian mogę wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

12.13 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

 1. Kupując dostęp do materiałów VOD (kursu i treningów), Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki zawarte w § 11 Regulaminu.
 2. Wszystkie materiały na Platformie VOD są sporządzone przez Usługodawcę, na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku.
 3. Usługodawca nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika.
 4. Usługodawca nie posiada danych dotyczących: zaleceń lekarskich co do stanu zdrowia, schorzeń lub urazów Użytkownika. Stąd też przed zakupem dostępu do treningów należy skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania treningów przez konkretnego Użytkownika.
 5. Wielość czynników powoduje, że Usługodawca nie daje gwarancji, że stosowanie treningów nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie treningów i skonsultować się z lekarzem.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego typu urazy i schorzenia powstałe w wyniku stosowania treningów.
 7. Materiały na Platformie VOD nie są źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub fizjoterapeuty. Użytkownicy powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.
 8. Materiały na Platformie VOD dla kobiet w ciąży, są dedykowane kobietom, które ukończyły I trymestr ciąży (12 tygodni), a ich ciąża jest fizjologiczna.
 9. Wprowadzenie przez Użytkownika aktywności fizycznej w okresie ciąży oraz korzystanie z treningów na Platformie VOD, powinno odbywać się zawsze po konsultacji i za zgodą lekarza prowadzącego ciążę.
 10. Użytkownik korzystając z treningów na Platformie VOD, nie zapomina o głównych zasadach bezpiecznego treningu:
 • unikaj w ciąży ćwiczeń takich jak: podskoki, głębokie skłony w dół, leżenie przodem
 • utrzymuj podczas ćwiczeń w ciąży odpowiednie tętno (podczas wysiłku fizycznego niech mieściło się w granicach 120-140 uderzeń/minutę)
 • pamiętaj o przewiewnym stroju sportowym
 • zwróć uwagę na odpowiednie nawodnienie organizmu
 • kiedy należy przerwać ćwiczenia? Znaczne skrócenie oddechu, kołatania serca lub ból w klatce piersiowej, zawroty głowy lub zasłabnięcie, bolesne skurcze macicy, krwawienie z pochwy, wyciek płynu owodniowego, znaczne zmęczenie, pogorszenie samopoczucia, ból brzucha, ból głowy, osłabienie mięśni, słabsze odczuwanie ruchów płodu.

 

13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

FIZJOTERAPIA MAGDALENA PARDELA
ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków
www.mpdlakobiet.pl
kontakt@arskrakow.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję